Wat we doen

Het B-team houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen. Aanwezige kennis en enthousiasme binnen het B-team wordt gebruikt om onze doelstelling vorm te geven.  Hieronder volgt een opsomming.

 1. Het actief aan de slag gaan door te werken in het landschap met als doel herstel van biodiversiteit en herstel van leefgebieden van dieren en planten die in onze omgeving thuis horen.

We doen dit door:

 • het werken op een eigen terrein aan de Rielsedijk in Goirle. Bij onze ‘werkschuur’ wordt op één zaterdag in de maand met vrijwilligers gewerkt aan natuurbehoud en herstel.
 • het monitoren, onderhouden en tellen van oeverzwaluwen aan de twee oeverzwaluwwanden binnen de gemeente. Eén aan de Oostplas en de tweede aan de surfplas in Goirle.
 • het jaarlijks monitoren en tellen van gierzwaluwen.  Een werkgroep is hiervoor recentelijk opgezet die zich gaat bezighouden met de vijf in Goirle voorkomende “zwaluwen”.  De boeren- en huiszwaluw, de gierzwaluw, oeverzwaluw en nachtzwaluw.
 • het monitoren van de grote gele kwikstaart. Een vogel die zich regelmatig laat zien maar waarvan we nog geen goed beeld hebben waar hij zich in Goirle heeft gevestigd.
 • bescherming van de kerk- en steenuilen in onze gemeente. De uilenwerkgroep heeft nauwe connecties met het Brabants Landschap.
 • weidevogelbescherming.  In het weidevogelgebied van Riel zal dit jaar (2021) gestart worden met nestbeschermingsmaatregelen i.s.m. boeren uit de omgeving.
 1. Educatie en voorlichting. Inwoners van Goirle, jong en oud, betrekken we bij onze natuurlijke leefomgeving en we vergroten hun kennis over de natuur. Hiermee hopen we de bewustwording te vergroten en dat onze inwoners van daaruit zelf ideeën op doen voor het ontwikkelen van natuurwaarden in de eigen omgeving.

We doen dit door:

 • Groener Goirle. Deze werkgroep organiseert jaarlijks evenementen waarbij wisselend nestkasten, struiken, planten of insectenhotels aan de bewoners worden uitgedeeld. Door projecten zoals het promoten van regentonnen dragen ze bij tot vernatting van de bodem en daarmee ook vergroting van de biodiversiteit. Ze informeren het publiek hierover met folders en artikelen.
 • het Natuurlab. Maandelijks worden kinderen meegenomen in de natuur om op speelse wijze de beginselen van natuurbeleving mee te maken.
 • het regelmatig schrijven van een artikel in het Goirles Belang met uiteenlopende onderwerpen.
 • regelmatig lunchwandelingen te verzorgen voor gemeenteambtenaren om hen bewuster te maken van de natuurwaarden in en rond Goirle.
 • voor inwoners excursies te verzorgen.
 • het ontwikkelen en onderhouden van een  biodiverse plantentuin in het centrum van Goirle. Dit in nauwe samenwerking met een bewonersgroep verenigd in Stichting de Tuin Goirle. 
 1. Advies en beleid. We adviseren de gemeente, projectontwikkelaars, woningstichting en particuliere initiatiefnemers, wanneer dit vanuit het oogpunt van natuurwaarden van belang is.

We doen dit door:

 • het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan de gemeente. In het ene geval trekken we samen met de gemeente op maar het kan ook voorkomen dat we niet op dezelfde golflengte zitten met de gemeente. In dat laatste geval gaan we in gesprek. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan gebruiken we de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Indien noodzakelijk maken we gebruik van een verdere rechtsgang.
 • het bekijken van relevante (bestemmings-)plannen en het beoordelen en toetsen aan criteria die verband houden met onze doelstelling. De werkgroep planologie houdt zich hier mee bezig.
 • samen met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek op te trekken om op gemeentelijk niveau beleid te maken en breder draagvlak te creëren m.b.t. biodiversiteit en basiskwaliteit natuur.
 • het nemen van initiatieven om binnen de gemeente natuurvoorzieningen aan te leggen. Voorbeelden: bovengenoemde oeverzwaluwenwanden, de bovengenoemde biodiverse tuin in het centrum, de bloemenweide en vlechthaag aan de Hoge Wal, een faunatoren voor huiszwaluwen en vleermuizen aan de Poppelseweg, het helpen verspreiden en ophangen van honderden gratis verstrekte nestkasten voor stadsvogels aan bewoners. 
 1. Kennis en onderzoek. We vergaren, behouden, delen en ontwikkelen kennis van de natuur in het algemeen en van de natuur in de gemeente Goirle in het bijzonder. Deze informatie communiceren we zoveel mogelijk naar de bevolking.

We doen dit door:

 • het houden van discussie-avonden In de bibliotheek van Goirle over uiteenlopende en actuele onderwerpen.
 • eens per 2 maanden een ledenbijeenkomst te organiseren. Regelmatig wordt een thema behandeld om kennis te verspreiden onder de leden. Hiervoor worden soms gastsprekers uitgenodigd.
 • soorteninventarisaties (vogels, insecten en planten) in de gemeente en registratie in nationale databanken (telmee.nl; waarnemingen.nl;)
 • broedvogelinventarisaties en wintervogeltellingen (Sovon)

Zoals u kunt lezen zit er veel variatie in de werkzaamheden en onderwerpen waar het B-team zich mee bezighoudt. De gemeenschappelijke factor is dat we samen meer willen doen voor de natuur. Immers de natuur heeft zelf geen stem! Wij komen op voor die kwetsbare natuur!

Spreekt één of meerdere van deze onderwerpen u aan en bent u geïnteresseerd geraakt, of wilt u zich graag aansluiten bij het B-team, neem gerust contact met ons op. Het B-team kan nog veel enthousiaste vrijwilligers gebruiken.

U kunt contact met ons opnemen per e-mail: [email protected]