De Ringmus in Goirle: oproep om waarnemingen door te geven

De Ringmus in Goirle: oproep om waarnemingen door te geven
Photo by Lukáš Kadava / Unsplash

2024 wordt het Jaar van de Huismus. Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. De huismus is één van de bekendste en meest talrijke vogels van ons land. Minder bekend is de ringmus en daar wil ik hier aandacht voor vragen.


De Ringmus (Passer Montanus) is de kleinere neef van de Huismus (Passer Domesticus). Hij onderscheidt zich van de huismus door zijn kenmerkende bruine kop met een lichte kraag, gevlekt bruine rug en zwart vlekje op zijn wangen. Het is een soort die zo’n 30 jaar geleden heel gewoon was in het landelijke gebied. Maar sinds 1980 is hij in Europa als broedvogel met 50% afgenomen (Sovon, 2018). Met als belangrijkste reden het gebrek aan voedsel voor de jongen door de moderne landbouwmethoden met monoculturen en intensief grondgebruik.

Voorkomen

Hoewel de Ringmus als broedvogel in de provincie op veel plaatsen is verdwenen blijkt deze soort in Goirle nog gezien te worden. Vorige week werden ringmussen op voedertafels gezien in de wijk de Hellen, net als vorig jaar. Opmerkelijk genoeg worden ze niet op andere plaatsen gezien dan in De Hellen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het gegeven dat in het verleden veel ringmussen daar uit het ei zijn gekropen. Uit oude vogelatlassen maken we namelijk op dat vóór het ontstaan van de wijk De Hellen op die plaats een flinke populatie ringmussen aanwezig was. Rondom oude boerderijen met moestuinen en holle bomen gedijde de populatie goed.

Instandhouding

Na ontwikkeling van de wijk heeft dankzij de bijzondere landschappelijk stedenbouwkundige inpassing van deze wijk waarbij grote bomen, hagen en erfbeplantingen bleven staan een deel van de broedpopulatie gelukkig stand kunnen houden. Een stedenbouw die ook is te zien in De Blaak Tilburg en in de Haagse Beemden Breda.

Buiten de broedtijd zijn ringmussen te vinden in groepjes, waarbij ze samen foerageren en ’s nachts in groepjes slapen. In de wintermaanden zien we ze dus op de voedertafel in De Hellen maar of ze er ook nog nestelen en broeden is niet zeker. Als Biodiversiteitsteam-Goirle richten we ons hierop. Met gerichte maatregelen voor verbetering van het leefgebied zou deze soort voor Midden-Brabant behouden kunnen worden. Belangrijk hierbij is de aanwezigheid van voldoende nestkasten maar belangrijker is een rijke ondergroei met veel variatie van inheemse kruiden en zadenrijke grassoorten in en nabij de plantsoenen waar hij ‘s winters wordt gezien.

Vooruitlopend op de maatregelen willen we achterhalen hoeveel ringmussen er jaarlijks in de gemeente overwinteren. Daarbij hebben we ook uw hulp nodig.

Ziet u ringmussen in uw omgeving, op de voedertafel of in een nestkast? Laat het dan via onze webpagina Waarnemingen weten of stuur een berichtje naar contact@biodiversiteitgoirle.nl.