Een andere benadering van bescherming van biodiversiteit

Een andere benadering van bescherming van biodiversiteit
Photo by Lucian Dachman / Unsplash

Plan de Leijoever omvat een woningbouwplan in Riel achter Vonderstraat 2a. Het ligt op een gevoelige plek aan de rand van het dorp grenzend aan een natuurgebied. In eerste instantie heeft de stichting hiertegen bezwaar willen indienen maar na ampele overwegingen heeft het bestuur besloten hier nu eens anders mee om te gaan. We hebben besloten mee te werken i.p.v. er tegen in te gaan. Het uitgangspunt is dat de Stichting Biodiversiteit Goirle door mee te werken aan een planontwikkeling van deze woningen langs de Leij, de biodiversiteit binnen de gemeente Goirle zal verbeteren. Tenminste als dit gebeurt met inachtneming van de natuurinclusieve voorwaarden die door ons worden voorgesteld.

Bouwlocatie situatie nu

Natuurkwaliteit

De huidige ruimtelijke omgeving wordt bepaald door een voormalig bedrijfsgebouw omsloten door enerzijds de Leij en anderzijds door bomensingels. Het terrein is voor het publiek afgesloten en daarom relatief rustig en donker na zonsondergang. Het maaiveld is voor circa de helft bestraat. De bodem kent een vervuiling die nodig zal moeten worden gesaneerd. Hierbij zullen de hoog opgaande iepensingels worden verwijderd. Door deze verandering zal kwaliteitsverlies optreden voor soorten als de dwergvleermuis die er zijn jachtgebied kent en tal van vogels in de broed- en trektijd.

Te slopen gebouw op de locatie is een vleermuizenverblijf

De soorten die het betreft zijn algemene maar desalniettemin belangrijke soorten die van belang zijn in het tot stand houden van de basiskwaliteit natuur . Het betreft hier stads- tuin- en struweelvogels, vleermuizen, vlinders en andere insecten. Al deze soorten zijnafhankelijk van aanwezige natuurkwaliteit om te kunnen overleven en zich voort te planten. Kort gezegd wordt de natuurkwaliteit bepaald door de ruimtelijke omgevings-  en de bodemkwaliteit.

Maatregelen

In het tien pagina’s tellende rapport dat na vruchtvol overleg met de ambtenaren en de ontwikkelaar door ons werd opgesteld is te lezen wat wij hebben voorgesteld om het bestemmingsplan aan te passen en welke natuur-bevorderende maatregelen gewenst zijn. Het volledige rapport met analyses en voorstellen is hier te downloaden:

In dit artikel beperk ik me tot het noemen van de voorgestelde maatregelen en de reacties die we van de gemeente hierop terugkregen.

Conclusie

Vooralsnog lijkt het erop dat we winst hebben geboekt met ons voorstel. Immers in het bestemmingsplan wordt nu wettelijk vastgelegd hoe de groenstructuur wordt. Daarbij kan biodiversiteitsverbetering in de openbare ruimte in de toekomst worden uitgevoerd zonder dat regelgeving in de weg staat. Belangrijk is ook dat de ontwikkelaar nu al weet welke natuur inclusieve voorzieningen waar en in welke mate moeten worden ingebouwd.

Op de punten die nog nader zullen worden onderzocht komen wij zeker nog terug bij de ontwikkelaar. Het zou jammer zijn als die blijven liggen omdat díe juist het maatwerk leveren voor deze locatie.