Goirle en Tilburg werken aan een natuurrijker Bels Lijntje

Goirle en Tilburg werken aan een natuurrijker Bels Lijntje

De gemeente Goirle en Tilburg werken momenteel samen een plan uit voor de aanleg van de ecologische verbindingszone Bels Lijntje. Het Bels Lijntje is een groen lint door het landschap, dat onder meer het natuurgebied Kaaistoep in Stadsbos013 verbindt met Kamp de Kiek, tussen Riel en Alphen. Om te zorgen dat bijzondere plant- en diersoorten zich door het landschap kunnen verspreiden worden langs dit lint op zeven plaatsen kleine natuurterreinen (“stapstenen”) aangelegd. Deze zullen gaan fungeren als leefgebied en foerageergebied tussen de grotere natuurgebieden. De grondaankoop en inrichting wordt mede gefinancierd door het Groenontwikkelfonds van de provincie.

Bijenlandschap

De verbindingszone maakt deel uit van het grotere plan ‘Bijenlandschap Bels Lijntje’. Dit plan gaat over de ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke zone langs het fietspad tussen Tilburg en Turnhout. Dat is in 2018 is opgesteld door KNNV Tilburg, Stichting BioSfeer, Coöperatie Bels Lijntje en Brabants Landschap. Die zone is gericht op bestuivende insecten, zoals wilde bijen. In Nederland komen ongeveer 350 soorten wilde bijen voor. Hiervan wordt een groot deel bedreigd. De bermen en begroeiingen langs het Bels Lijntje kunnen fungeren als ecologische strook waarlangs wilde bijen, vlinders en andere diersoorten zich verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan kleine marterachtigen zoals wezel en bunzing, die landelijk sterk onder druk staan.

Bron: gemeente Goirle en gemeente Tilburg