Nieuws uit de werkgroep planologie

Nieuws uit de werkgroep planologie
Schetsontwerp Bakertand - Bron: https://www.goirle.nl/bakertand.html

Met de werkgroep planologie hebben we momenteel de focus op twee gebieden: het dal van de Nieuwe Leij (Zuidrand Goirle) en het dal van de Oude Leij bij Riel. Om met het laatste gebied te beginnen: hier liggen twee voornemens voor woningbouw, te weten Leijvennen en Leijoevers. Het plan Leijvennen hebben we in de nieuwsbrief al eerder besproken. Het B-Team is hier samen met de Brabantse Milieufederatie en Vereniging het Groene Hart Brabant in beroep gegaan tegen de bouw van 6 villa’s in de natuur. De komende tijd zullen de zittingen zijn, om te beginnen met een voorlopige voorziening om te zorgen dat het bestemmingsplan niet onverhoopt in werking treedt.

Aan de andere kant van de Leij ligt het plan Leijoever. De gemeente is niet meegegaan met onze zienswijze dat het plan te dicht op de Leij wordt gebouwd en teveel groen wordt aangetast. Op 2 februari jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het plan. Het B-Team gaat niet in beroep tegen deze uitspraak; hopelijk worden onze punten meegenomen door de diverse omwonenden die wel in beroep willen gaan. Gezien onze beperkte capaciteit ligt onze aandacht nu primair bij Leijvennen.

Iets meer succes boeken we in de Zuidrand Goirle. Voor de ontwikkeling van het Van Besouw-terrein komen we gelukkig tot afspraken met ontwikkelaar NBU. Na vaststelling van het bestemmingsplan vorig jaar hebben we voorstellen gedaan om 1) meer natuurinclusief te bouwen, 2) (licht)uitstraling naar het naastgelegen natuurgebied te beperken en 3) natuur in de tuinen te stimuleren. Voor dat laatste punt gaan we een actie opzetten waarbij de toekomstige bewoners een nestkast en een inheemse heester voor in de tuin krijgen aangeboden, inclusief tips om een natuurrijke tuin aan te leggen.

Bij het woningbouwplan op het Havep-terrein zijn we lange tijd niet actief betrokken. Onlangs hebben we van de projectontwikkelaar een toelichting gekregen op het definitieve stedenbouwkundig plan. Binnen deze kaders gaan we ons best doen om de projectontwikkelaar te overtuigen om natuurinclusief te ontwikkelen, verstoring van het Leijdal te voorkomen en om zeer stringente kaders vast te leggen voor inrichting en beheer van de zogenaamde “natuurtuin”: particulier uitgeefbare natuur in het beekdal.

Naast deze ontwikkelingen zijn we ook nog aangehaakt bij de ontwikkeling aan de Bakertand. Hier is een woonwijk en een natuurzone gepland, waarbij met nam van de natuurzone steeds meer afgeknabbeld wordt om meer woningbouw toe te staan.