Nieuws uit de werkgroep planologie

Nieuws uit de werkgroep planologie
HaVeP terrein

De afgelopen tijd hebben we ons met verschillende zaken bezig gehouden. Allereerst de zaak Leijvennen.

Leijvennen

Raad van State heeft geoordeeld dat in het plan Leijvennen een kleine onvolkomenheid zit die aangepast kan worden. Het gros van onze argumenten is door Raad van State ‘op bijzondere wijze’ van tafel geveegd. Hierin maakt Raad van State bijzondere redeneringen, zoals:
- Een natuurgebied dat met publiek geld is aangelegd en al 25 jaar door natuurbeheerders wordt beheerd, is weliswaar “feitelijk natuur” maar geen “bestaande natuur”;
- De ontwikkeling van 8.000 m3 aan woningen is niet te betitelen als stedelijke ontwikkeling;
- De in het gebied aanwezige weg is van cultuurhistorische waarde als onverharde weg, maar mag wel worden verhard.

De uitspraak heeft grote implicaties: de provinciale landgoederenregeling (bedoeld om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren) is nu zodanig opgerekt dat hier talloze onwenselijke bouwprojecten mogelijk mee zijn in en rondom beschermde natuurgebieden. We gaan samen met de BMF onderzoeken of hiervoor actie vereist is richting de provincie. De zaak heeft aandacht gekregen van landelijke media: begin januari zal Nieuwsuur hier een nieuwsitem aan besteden.

Leijoever

In de zaak Leijoever heeft Raad van State wel geoordeeld dat het bouwen in een ecologische verbindingszone onrechtmatig is. De plannenmakers moeten terug naar de tekentafel. Hopelijk ontstaat hieruit een beter plan.

Havep-terrein

We worden nauw betrokken om te adviseren in de stedenbouwkundige ontwikkelingen op het Havep-terrein. Hier hebben we regelmatig contact met de ontwikkelaar en het stedenbouwkundige bureau. Het plan heeft veel potentie om uit te groeien tot een volwaardig natuurinclusieve woonwijk.

HaVeP terrein

Omgevingsvisie

Tenslotte hebben we bij de gemeenteraad ingesproken bij de behandeling van de Omgevingsvisie. Alhoewel in de Omgevingsvisie wordt benoemd dat bij ruimtelijke plannen de biodiversiteit moet verbeteren, zien wij toch verschillende ontwikkelingen die slecht zijn voor natuur en landschap. Van windturbines boven bos tot nieuwe bedrijventerreinen in beekdalen: het is te hopen dat de gemeente onze adviezen ter harte neemt.