Nieuws van de werkgroep Planologie

Nieuws van de werkgroep Planologie

Vanuit de werkgroep planologie kijken we mee met een aantal grote nieuwbouwprojecten in Goirle, namelijk “Land van Anna” en “Bakertand”. Vanuit Land van Anna hebben we al geruime tijd goed contact met ontwikkelaar Wilma Wonen. De plannen voor de wijk zijn vergevorderd, en onlangs zijn de bouwvergunningen afgegeven. Samen met de ontwikkelaar kijken we hoe we invulling kunnen geven aan natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat de gebouwde omgeving niet alleen wordt ingericht voor de mensen die er komen wonen, maar ook als biotoop (leefomgeving) voor de planten en dieren die er zich van nature kunnen vestigen.

Door op zo’n manier te werken wordt een nieuwbouwwijk een gebied waar mens en natuur in evenwicht met elkaar kunnen leven. Daar profiteren ook de bewoners van: vleermuizen die in gebouwen leven vangen ’s nachts talloze muggen en vliegjes weg, koolmezen vangen eikenprocessierupsen weg. Maar om jaarrond koolmezen te laten leven zijn ook in het voorjaar en het najaar rupsen nodig. Daarom zijn is een diversiteit aan (liefst inheemse) bomen en struiken nodig waarin dit mezen-voedsel kan leven.

In het Land van Anna komt in samenspraak met de ontwikkelaar nestgelegenheid in gebouwen voor vogels en vleermuizen. Daarnaast wordt een natuurinclusieve muur aangelegd, die ruimte gaat bieden aan bijzondere muurplanten. Deze zijn landelijk zeldzaam geworden doordat bouwmaterialen steeds meer natuurwerend zijn. In dit nieuwbouwplan krijgen ze juist wel een kans om te floreren.

Voor de ontwikkeling van Bakertand ligt momenteel een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In 2017 heeft de gemeente Goirle een motie aangenomen om van dit woningbouwplan een ecologische wijk te maken. Deze ambitie is wel onder druk komen te staan, door het steeds hoger aantal woningen dat in het gebied moet komen. Het gebied huisvest momenteel nog enkele bijzondere soorten, waaronder kerkuil en bunzing. Vanuit de werkgroep gaan we een advies geven aan college en raad.