Overzicht planologie

Overzicht planologie
Plangebied Leijvennen - Bron: Bestemmingsplan Landgoed Rielsedijk (Riel), 2017

Binnen het B-team bestaat er een werkgroep die zich bezig houdt met het bekijken van plannen die bedacht worden door de gemeente of door particulieren of projectontwikkelaars. De werkgroep Planologie komt voort uit een van de doelstellingen van het B-team, namelijk het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente en derden. Dit betekent dat we regelmatig overleg hebben met genoemde partijen. De werkgroep bestaat uit Rob van Dijk, Victor Retel Helmrich en Hans van der Schoot. In onze nieuwsbrief besteden we aan deze taak maar zelden aandacht. Vandaar dat we nu in een opsomming wat voorbeelden geven van waar we in het voorbije verleden en op dit moment zoal mee bezig zijn.

Leijvennen

Actueel is het Landgoed Leijvennen. Een projectontwikkelaar wil 3 wooneenheden (6 woningen) bouwen aan de Rielsedijk in Riel t.h.v. de werkschuur van het B-team. Nadat wij in verschillende fases onze inbreng hebben gegeven bij de projectontwikkelaar en onze afkeuring hadden laten blijken van het bouwen van 1 specifiek wooneenheid nl. die in het Beekdal, heeft hij toch gemeend zijn plannen via B&W toch voor te leggen aan de gemeenteraad. Nadat wij hadden ingesproken op de gemeenteraadsvergadering en ons standpunt toegelicht hadden, vond een meerderheid van de raad dat dit plan, in die vorm, niet door kon gaan. De projectontwikkelaar heeft het vervolgens enigszins geschoven met de bouwvolumes in het plan.

Er wordt echter nog steeds (zij het met minder volume) gebouwd in het beekdal, en het totale bouwvolume is niet verminderd. Inmiddels is de gemeenteraad tot onze verbazing akkoord gegaan. Met ondersteuning van de Brabantse Milieu Federatie beraden wij ons nu op juridische stappen. We doen dit omdat het beekdal een ecologische verbindingszone is tussen het Riels Laag en de Kaaistoep in Tilburg. Bouwen in dit beekdal verstoort deze functie grof. Bovendien druist het in tegen het landschapsbeleidsplan van de gemeente Goirle, wat aangeeft dat bouwen in dit specifieke beekdal zeer ongewenst is.

Leijoever

Aan de andere kant van de Leij ligt ook een nieuwbouwproject te wachten wat naar de naam Leijoever luistert. De woningen aan die kant komen erg dicht op de Leij te liggen waardoor de Leij nog verder begrensd wordt. Dit vinden we zeer ongewenst en hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente met daarin onze bezwaren en oplossingen hoe het anders kan.

Oude beuken in Riel

Enige maanden terug is een particuliere ontwikkelaar gaan bouwen in Riel waardoor een aantal 80 jaar oude beuken moesten wijken. Het verlies van deze gezichtsbepalende bomen werd naar onze mening nauwelijks gecompenseerd. We zijn hierover in overleg gegaan met als resultaat dat de particuliere ontwikkelaar alsnog meer natuurcompensatie gaat plegen zowel op de plek van de nieuwbouw als ook elders in Riel. Op ons nadrukkelijke verzoek gaat nu ook de gemeente groen aanleggen in de openbare ruimte direct bij de nieuwbouw, volgens een compensatieplan waaraan het B-team mede invulling gegeven heeft.

Zuidrand - Van Besouw

Voor de nieuwbouwlocatie Van Besouw hebben we geijverd voor het behoud van een 80 tot 100 jarige beukenhaag en populieren op het terrein. Op de ochtend van de dag dat we een gesprek zouden hebben met de projectontwikkelaar NBU over de wijze waarop we hier nader invulling aan zouden geven, werd door dezelfde NBU, alle bomen en de beukenhaag omgezaagd. Een zeer onverkwikkelijke daad. Over deze gang van zaken hebben we met de wethouder een gesprek gehad.

Zuidrand - Van Pijenbroek

Bij het nieuwbouwproject Visie Zuidrand deelproject Van Puijenbroek, hebben we geparticipeerd in het tot stand komen van een natuurcompensatieplan aan de zuidzijde van de Nieuwe Leij en door bezwaar te maken weten te voorkomen dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden in ‘de vloed’, het laagste punt van Goirle.