Startbijeenkomst Basiskwaliteit Natuur, begin van een unieke pilot

Startbijeenkomst Basiskwaliteit Natuur, begin van een unieke pilot
Photo by Elena Baidak / Unsplash

Uitnodiging aan geïnteresseerden, natuurliefhebbers en vrijwilligers:

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) gaan in een unieke pilot van Vogelbescherming Nederland en SoortenNL werken aan Basiskwaliteit Natuur! De pilot begint met een startbijeenkomst waarvoor iedereen, geïnteresseerd, natuurliefhebber of vrijwilliger, ambtenaar, gemeenteraadslid of wethouder, is uitgenodigd. Aanmelding vooraf is noodzakelijk!

De Basiskwaliteit Natuur (BKN) is in een concreet landschap op orde als de daar karakteristieke en algemene soorten, algemeen zijn en blijven (of weer zijn geworden). Door verspreiding en aantallen van verschillende soort(groep)en in kaart te brengen, weten we welke kansen er zijn voor biodiversiteitsherstel. BKN wordt door steeds meer organisaties en overheden gebruikt; de gemeenteraden van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk kozen er al voor, met als doel: aantoonbaar herstel van biodiversiteit (de neergaande lijn omgebogen) in 2030.

Landschapselementen

Welke soorten in welk gebied, hoe gaan we die tellen, welke tools worden ontwikkeld en welke landschapselementen, inrichting en gebruik bevorderen de biodiversiteit? De pilot gaat het uitwerken en de start van de pilot is een bijeenkomst voor iedereen in het gemeentehuis van Hilvarenbeek. Vogelbescherming Nederland geeft er uitleg over BKN en over de pilot en de deelnemers gaan in workshops in gesprek over BKN in drie verschillende landschapstypen verspreid over onze gemeenten.

De drie B-teams van de GHO-gemeenten (vrijwilligersorganisaties, B staat voor biodiversiteit) zorgen samen met natuurorganisaties voor vrijwilligers die de pilot gaan uitvoeren. De gemeenten maken de pilot mede mogelijk en op de achtergrond steunt onder meer Prins Bernhard Cultuurfonds.

Uitverkoren

Dat de GHO-gemeenten zijn uitverkoren voor deze pilot (landelijk vier, waarvan twee in landelijk gebied) is mede een gevolg van het meerjarige project waarin gemeenten en B-teams samen meer ambitie, structuur en draagvlak brengen in biodiversiteitsbeleid. Enkele maanden geleden werd een conferentie 'Alles om herstel van biodiversiteit' druk bezocht, vooral door gemeenteraadsleden.

Uitvoering van het project doen vooral vrijwilligers. Een flinke inzet is nodig om in de loop van de tijd met name monitoring te verrichten, in natuurgebieden maar ook daarbuiten: buitengebied, woonwijken, zelfs bedrijventerreinen en centra. Alles telt, als het gaat om biodiversiteit.

Aanmelding

Vooraf aanmelden voor de startbijeenkomst is noodzakelijk. Die is op maandagavond 10 juli om 19.30 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis in Hilvarenbeek. Aanmelding zo spoedig mogelijk (de zaal is beperkt) via peter.rietveld@home.nl, onderwerp: Aanmelding startbijeenkomst BKN), graag met vermelding van je achtergrond (lid natuurvereniging, lid B-team, gemeenteraadslid etc. of gewoon: geïnteresseerde) en je woonplaats.

Voorafgaand aan de startbijeenkomst wordt je deelname per mail bevestigd. Deelname aan de workshop is gratis en verplicht niet tot later vrijwilligerswerk: iedereen is van waarde die de pilot BKN kent en steunt!