Stemwijzer Groen

Stemwijzer Groen

Deze verkiezingswijzer is opgesteld door leden van het Biodiversiteitsteam Goirle/Riel (B team). We hebben de verkiezingsprogramma’s doorgenomen en met elkaar vergeleken. Voor alle helderheid benadrukken we dat het B team niet verbonden is aan politieke partijen. We hebben deze verkiezingswijzer onafhankelijk en met zorg samengesteld. Het is bedoeld als hulp om inzicht te krijgen in de standpunten van de verschillende politieke partijen over de onderwerpen Natuur, Milieu en Duurzaamheid. We hebben gemerkt dat deze begrippen regelmatig door elkaar worden gebruikt, wat verwarring geeft. Voor de duidelijkheid definiëren wij hier de begrippen zoals wij ze verstaan:
Milieu: De fysieke omgeving, zoals lucht, bodem, water.
Natuur: De groene omgeving, zoals groenvoorziening en natuurgebieden.
Duurzaamheid: Verstandig omgaan met energie en grondstoffen, gericht op de toekomst.

Voor de scoring gebruiken we de volgende indeling:
– –  : Zeer negatief effect voor het onderwerp
–    : Negatief voor het onderwerp
0    : Niet benoemd, niet/nauwelijks beschreven of geen effect voor het onderwerp
+    : Positief voor het onderwerp
+ + : Zeer positief voor het onderwerp

Op de verkiezingsavond van 14 maart, één week voor de verkiezingen, bleek dat CDA, D’66 en Lijst Riel-Goirle voorstander zijn van een fietspad over de Regte Heide. Alleen het CDA had dit standpunt in het verkiezingsprogramma opgenomen, van de andere partijen was het standpunt daarover ons onbekend. De Regte Heide is een Natura 2000 gebied. Natura 2000 gebieden zijn unieke natuurgebieden, die in Europees verband worden aangewezen omdat deze een belangrijke rol spelen in behoud van biodiversiteit. Bescherming van deze gebieden is een plicht van elke beheerder en bevoegd gezag. We vinden de houding tegenover dit gebied een testcase hoe wordt aangekeken tegen unieke en beschermde natuur. Dit weegt zwaar in onze beoordeling, die na deze avond herzien is. (Tussen haakjes de beoordeling vóór 14/3-2018.)

Hieronder enige citaten uit de verkiezingsprogramma’s. Het commentaar van het B team is cursief gedrukt. Een volledige weergave vindt u in het verkiezingsprogramma van de partijen.

Lijst Riel-Goirle
Natuur: Wordt niet genoemd.
Milieu: Duurzame afvalinzameling. Weinig specifiek.
Duurzaamheid: Woningisolatie. Energievoorziening verduurzamen. Sturen op gedragsverandering.

Pro Actief Goirle
Natuur: Intensieve recreatie in de buitengebieden, in balans met de natuur, maar niet op Regte Heide en Riels Laag. Extra wegen en gebouwen zijn onwenselijk. Groene longen bij nieuwbouw.
Milieu: Afval hergebruiken. Lagere afvalheffing bij goed scheiden. Infiltratie hemelwater.
Duurzaamheid: Grootschalige zon-en windenergie bij Oostplas en landbouwgebied Riel. Energieneutraal bouwen. Electrische auto’s en energiebesparing huizen stimuleren. Ambitieus.

CDA
Natuur: De Regte Heide blijft wifi-vrij. Natuurbeheerders en agrariërs beheren samen natuurterreinen. Maken zich sterk voor een fietspad over de Regte Heide.
Milieu: Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor het milieu. Dit is een onzekere factor en een te passieve politieke opstelling.
Duurzaamheid: Vaag ingevuld.

SP
Natuur: Geen versnippering van natuurgebieden, ecologisch met elkaar verbinden. Toerisme niet stimuleren in de natuurgebieden. Tuinen biodiverser en groener maken. Daktuinen.
Milieu: Milieuvriendelijk afvalbeleid. Regenwater reguleren door groene tuinen en –daken.
Duurzaamheid: Zonneweides op braakliggend terrein. Windmolens langs A58. Lagere CO2 uitstoot. Ambitieus

VVD
Natuur: Natuur biedt kansen voor bedrijven, zij beschermen natuur en milieu. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden. Boeren mogen ongehinderd doorgroeien en krijgen ruimte voor natuurbeheer.
Milieu: Gescheiden afval, circulaire economie. Hergebruik rioolwater en terugwinnen grondstoffen.
Duurzaamheid: Duurzaamheid verhoogt de economische winst. Doordat de gemeente minder regels hanteert zouden daardoor duurzaamheidsdoelen bereikt worden. (Onbegrijpelijke redenering)

PvdA
Natuur: Milieuvriendelijke recreatie stimuleren in buitengebied door aantrekkelijk maken en gastvrijheid, maar geen massarecreatie. Betere buitenwegen. Dit is met elkaar in tegenspraak en kan negatieve natuureffecten hebben.
Milieu: Meer bewustwording van de voordelen van groene tuinen en groene daken.
Duurzaamheid: Energiepark langs de A58. Groene winkel in het dorp. Milieulessen. Energiewacht.

Arbeiderspartij Goirle Riel
Natuur: Bomen planten. Waar, wie en hoe?
Milieu: Minder afval.
Duurzaamheid: Zonnepanelen op gebouwen van gemeente en verenigingen.

D’66
Natuur: Om natuur rond de dorpen te behouden, worden bestaande groene verbindingszones behouden en worden nieuwe (ecologische?) verbindingen toegevoegd.
Milieu: Bouwen binnen bestaande dorpen. Liever geen groen opofferen voor een nieuwe wijk.
Duurzaamheid: Minder woningen met gasverbruik. Regels die verduurzaming tegenwerken afschaffen. De term duurzaamheid wordt teveel als containerbegrip gebruikt.