Watervogeltelling Abcovense plas-Nieuw Leij-Oude Leij

Watervogeltelling Abcovense plas-Nieuw Leij-Oude Leij

Het sneeuwde hard toen we bij mekaar kwamen voor de telling die ochtend, zaterdag 14 januari 2017, maar Han, Jan en Victor hadden zich daardoor niet laten afschrikken. Goed ingepakt en met kijkers bewapend waren ze klaar voor de telling.
Jaarlijks wordt een internationale watervogeltelling gehouden in de maand januari. Dit jaar besloot het Biodiversiteitsteam hieraan een bescheiden bijdrage te leveren met een telling van langs de Leij ten oosten van Goirle. Door jaarlijks te tellen kan de voor- of achteruitgang van watervogels in kaart worden gebracht. Daartoe worden de telgegevens doorgeven aan de nationale databank voor voor vogels, waarneming.nl.
Om half 10 klaarde het snel op en het werd het verder die dag helder tot het middaguur. Genoeg tijd om een wandeling te maken vanaf de Abcovense plas, die ook wel Oostplas wordt genoemd, langs de Nieuwe en Oude Leij tot aan de Beekse dijk en weer terug.
Om besmetting te voorkomen met het mogelijk aanwezige vogelgriepvirus in uitwerpselen van eenden en ganzen werden de oevers van de plas (waar veel vogels plegen te pleisteren) niet betreden.

De telresultaten:

Oostplas
Waterhoen 15
Meerkoet 55
Kuifeend 58
Tafeleend 2
Wide eend 19
Soepeend 1
Boeren gans 10
Fuut 5
Kokmeeuw 40
Stormmeeuw 40
Kleine mantelmeeuw 3

Langs de Nieuwe Ley
Nijlgans 39
Kokmeeuw 38
Waterhoen 1
Knobbelzwaan 5
Canadese gans 5
Blauwe reiger 3

Langs de Oude Ley
Grote gele kwikstaart 1
Wilde eend 24
Waterhoen 1
Aalscholver 2
Kuifeend 5
Meerkoet 9
Soepeend 2